Klimaatinstabiliteit wereldwijd: Bezit het Amerikaanse leger het weer? “Het weer bewapenen” als instrument voor moderne oorlogsvoering?

Er zijn te veel toevalligheden en tegenstrijdigheden.

Door Prof. Michel Chossudovsky
Global Research, 09 december 2022
Global Research 12 september 2017

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in september 2017

Noot van de auteur

De VN-top over klimaatverandering (COP27) is geopend in Egypte. (6 november 2022).

Meer dan 120 wereldleiders wonen de COP27-top bij in de Rode Zee-resort Sharm el-Sheikh, te midden van een gestileerde propagandacampagne:

“Onze planeet stuurt een noodsignaal”.

De in dit artikel behandelde milieumodificatietechnieken zijn zorgvuldig buiten het debat over klimaatverandering gehouden.

M. Ch, 7 november 2022

***

Hoewel het Amerikaanse leger al meer dan een halve eeuw beschikt over technieken om het milieu te wijzigen (ENMOD), is er geen concreet bewijs dat deze technieken zijn gebruikt om extreme weersomstandigheden te veroorzaken.

De recente zomerhittegolven, die gepaard gingen met verwoestende bosbranden in West-Europa, Noord-Afrika, Californië, India, Pakistan en China’s vallei van de Yangtze hebben tegelijkertijd het leven van miljoenen mensen wereldwijd getroffen, met verwoestende sociale en economische gevolgen.

De delta van de Yangtze heeft sinds het begin van de historische gegevens nog nooit zulke hoge temperaturen meegemaakt, en dergelijke hoge temperaturen gaan gepaard met droogte,” aldus de Chinese autoriteiten.

Volgens rapporten van augustus 2022 is de dagelijkse waterkrachtproductie op de Yangtze met 51% gedaald, waardoor de productie in de mega-industriële regio Chongqing met meer dan 30 miljoen inwoners is stilgelegd.

In mei 2022 stond Pakistan in de top 23 van landen die wereldwijd te kampen hebben met ernstige droogte en woestijnvorming. Een paar maanden later, tijdens de moessonperiode, kreeg de Indusvallei te maken met de zwaarste overstroming sinds mensenheugenis. De regenval in de provincies Sindh en Baluchistan “was minstens zeven keer zo groot als normaal”.

De “door de mens veroorzaakte klimaatverandering” werd terloops aangehaald als de oorzaak van de overstromingen in Pakistan, waarbij “1.508 mensen omkwamen, miljoenen hectaren land werden overspoeld en 33 miljoen mensen werden getroffen. Meer dan een half miljoen mensen zijn dakloos geworden”.

C02? Causaliteit van extreem weer

Hoewel er geen concreet bewijs is dat de hittegolven en overstromingen van 2022 werden veroorzaakt door ENMOD-technieken, moet de kwestie van klimaatmanipulatie toch worden aangepakt en geanalyseerd. Amerikaanse militaire documenten en wetenschappelijke rapporten bevestigen, dat “milieumodificatietechnieken” (ENMOD) volledig operationeel zijn.

Aan de andere kant is er geen hard bewijs, zoals geschetst door de mainstream media (die routinematig gezaghebbende klimaatwetenschappers citeren), dat deze extreme weersomstandigheden het resultaat zijn van zogenaamde “door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies“.

Bovendien moet men beseffen, dat deze broeikasgasemissies, die zogenaamd de “opwarming van de aarde” veroorzaken, worden gebruikt als voorwendsel en rechtvaardiging om drastische en onnodige maatregelen te nemen, die leiden tot de regelrechte destabilisatie van de landbouw. Deze maatregelen zijn tegelijkertijd in verschillende landen toegepast. Ze worden verdedigd als onderdeel van een “klimaatconsensus”, die ook bestaat uit een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen.

De onderliggende procedure is als volgt: De “klimaatagenda” (d.w.z. de opwarming van de aarde) bestaat uit het beperken van het gebruik van meststoffen met het oog op “het terugdringen van de stikstofuitstoot” (bijv. in Nederland, West-Canada) . “tot het punt dat het onmogelijk is, voor landbouwbedrijven om te blijven werken.” Dit leidt dan weer tot grote voedseltekorten en hongersnood.

Er zijn te veel toevalligheden en tegenstrijdigheden. De oorzaken van extreme weersomstandigheden moeten worden aangepakt. Veel van de informatie over het gebruik van ENMOD en de gevolgen ervan is “geheim”.

Deze kwestie zou het onderwerp moeten zijn van een intergouvernementeel onderzoek (onder auspiciën van de AVVN) dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het historische Internationale Verdrag van 1977 dat door de Algemene Vergadering van de VN is bekrachtigd en dat “militair of ander vijandig gebruik van technieken tot wijziging van het milieu met wijdverspreide, langdurige of ernstige gevolgen” verbiedt. (Zie AP, 18 mei 1977). Zowel de VS als de Sovjet-Unie hebben het verdrag ondertekend:

….Elke staat die partij is bij dit verdrag verbindt zich ertoe zich niet in te laten met militair … gebruik van technieken tot wijziging van het milieu die wijdverspreide, langdurige of ernstige gevolgen hebben als middel tot vernietiging, schade of letsel van een andere staat die partij is. (Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van technieken tot wijziging van het milieu, Verenigde Naties, Genève, 18 mei 1977. In werking getreden op 5 oktober 1978, zie de volledige tekst van het Verdrag in de bijlage)

Om de volledige tekst van het VN-verdrag te lezen, klik hier

Het is vermeldenswaard, dat in februari 1998 de Commissie buitenlandse zaken, veiligheid en defensiebeleid van het Europees Parlement in Brussel openbare hoorzittingen hield, over het HAARP-programma.(17) De “Ontwerpresolutie” van de commissie die bij het Europees Parlement werd ingediend:

“beschouwt HAARP… vanwege de verstrekkende gevolgen voor het milieu als een mondiaal probleem en dringt erop aan dat de juridische, ecologische en ethische implicaties ervan door een internationale onafhankelijke instantie worden onderzocht…; [de commissie] betreurt de herhaalde weigering van de regering van de Verenigde Staten… om tijdens de openbare hoorzitting getuigenis af te leggen over de milieu- en volksrisico’s [van] het HAARP-programma.”

Weeroorlogsvoering

Technieken voor omgevingsmodificatie (ENMOD) zijn instrumenten van “weeroorlogsvoering”. Zij vormen een integraal onderdeel van het Amerikaanse militaire arsenaal.

“Weermodificatie wordt een onderdeel van de binnenlandse en internationale veiligheid en kan eenzijdig worden uitgevoerd… Het kan offensieve en defensieve toepassingen hebben en zelfs worden gebruikt voor afschrikkingsdoeleinden. Het vermogen om neerslag, mist en stormen op aarde op te wekken of het weer in de ruimte te wijzigen… en de productie van kunstmatig weer, maken alle deel uit van een geïntegreerde reeks [militaire] technologieën.”

Studie in opdracht van de US Air Force: Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025, augustus 1996.

Er zij op gewezen dat met de sluiting van het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) programma in Alaska in 2014, het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) van het Pentagon actief betrokken is geweest bij ENMOD onderzoek, waarvan het grootste deel geheim is. In een wetenschappelijk rapport uit 2009:

Een officiële adviesgroep van het Defense Advanced Research Projects Agency belegt [maart 2009] een niet-geclassificeerde vergadering … om geoengineering te bespreken, … DARPA is de laatste van een aantal officiële wetenschappelijke financieringsagentschappen of top wetenschappelijke genootschappen die het controversiële idee onderzoeken. …

In verband met de huidige context, waaronder de oorlog in Oekraïne, heeft het Pentagon de contouren van een wereldwijde militaire agenda geformuleerd, een “lange oorlog”, een oorlog zonder grenzen. “Weeroorlog” maakt deel uit van een gediversifieerd militair arsenaal van conventionele en strategische wapensystemen. ENMOD is potentieel een massavernietigingswapen, met het vermogen om het ecosysteem van een vijand te destabiliseren, zijn landbouw te vernietigen en communicatienetwerken uit te schakelen.

Weermanipulatie is het preventieve wapen bij uitstek. Het kan worden gericht tegen vijandige landen of zelfs “bevriende naties”, zonder hun medeweten.

De manipulatie van het klimaat kan worden gebruikt om de economie, het ecosysteem en de landbouw van een vijand te destabiliseren. ENMOD-technieken kunnen een hele nationale economie ondermijnen, miljoenen mensen verarmen en een natie “doden” zonder de inzet van troepen en militair materieel.

Het onderstaande artikel gaat over de geschiedenis en de analyse van ENMOD. Het bevat ook directe citaten uit een openbaar toegankelijk document van de Amerikaanse luchtmacht uit 1996 dat het plan van het Pentagon om “het weer te bewapenen” bevestigt.

Michel Chossudovsky, 16 september 2022

***
Bezit het Amerikaanse leger het weer? “Het weer bewapenen” als instrument voor moderne oorlogsvoering?
Door Michel Chossudovsky

Global Research

De Amerikaanse wiskundige John von Neumann begon, in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie, eind jaren veertig, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, met zijn onderzoek naar weermodificatie en voorzag “nog onvoorstelbare vormen van klimaatoorlog”. Tijdens de oorlog in Vietnam werd gebruik gemaakt van cloud-seeding technieken, vanaf 1967 in het kader van Project Popeye, dat tot doel had het moessonseizoen te verlengen en vijandelijke aanvoerroutes langs de Ho Chi Minh Trail te blokkeren.

Het Amerikaanse leger heeft geavanceerde mogelijkheden ontwikkeld om selectief weerpatronen te veranderen. De technologie, die aanvankelijk in de jaren negentig werd ontwikkeld in het kader van het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), was een aanhangsel van het Strategic Defense Initiative – “Star Wars”. Vanuit militair oogpunt is HAARP -dat in 2014 officieel werd afgeschaft- een massavernietigingswapen, dat vanuit de buitenste atmosfeer opereert en landbouw- en ecologische systemen over de hele wereld kan destabiliseren.

Officieel is het HAARP programma op zijn locatie in Alaska gesloten. De in het geheim gehulde technologie van weermodificatie blijft echter bestaan. HAARP-documenten bevestigen dat de technologie vanaf het midden van de jaren negentig volledig operationeel was.

(Voor meer details zie Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: Owning the Weather for Military Use, voor het eerst gepubliceerd door Global Research in 2006).

Benadrukt moet worden dat het Amerikaanse leger weliswaar bevestigt dat weeroorlogsvoering volledig operationeel is, maar dat er geen gedocumenteerd bewijs is van militair gebruik ervan tegen vijanden van de VS. Het onderwerp is een taboe onder milieuanalisten. Er is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de operationele dimensies van weeroorlogsvoering.

De ironie is dat de effecten van ENMOD-technieken voor militair gebruik midden jaren negentig door CBC TV zijn gedocumenteerd.

In de CBC TV reportage werd erkend dat de HAARP faciliteit in Alaska onder auspiciën van de US Air Force in staat was tyfoons, aardbevingen, overstromingen en droogtes te veroorzaken: .

Gerichte energie is zo’n krachtige technologie dat het gebruikt zou kunnen worden om de ionosfeer te verhitten om het weer in een oorlogswapen te veranderen. Stel je voor dat je een overstroming gebruikt om een stad te vernietigen of tornado’s om een naderend leger in de woestijn te decimeren. Het leger heeft veel tijd besteed aan weermodificatie als concept voor gevechtsomgevingen. Als een elektromagnetische puls boven een stad zou afgaan, zouden in principe alle elektronische dingen in je huis knipperen en uitgaan, en ze zouden permanent worden vernietigd.”

CBC 1996 TV Reportage over het HAARP Project.

“Het weer als krachtvermeerderaar: Owning the Weather”

In dit artikel geven we belangrijke citaten uit een document van de Amerikaanse luchtmacht uit 1996 waarin technieken voor weermodificatie voor militair gebruik worden geanalyseerd.

De onderliggende doelstelling vanuit militair oogpunt is “Owning the Weather”.

Toen deze studie in 1996 werd besteld, was het HAARP-programma al volledig operationeel, zoals blijkt uit de CBC-documentaire.

Het doel van het rapport wordt hieronder beschreven:

In dit document laten we zien dat de juiste toepassing van weermodificatie kan zorgen voor een nooit eerder vertoonde dominantie in de gevechtsruimte. In de toekomst zullen dergelijke operaties de lucht- en ruimtesuperioriteit vergroten en nieuwe opties bieden voor het vormgeven van de gevechtsruimte en het bewustzijn van de gevechtsruimte, die daar op ons wachten tot we het allemaal voor elkaar hebben;” in 2025 kunnen we “Own the Weather”. (In opdracht van de US Air Force document AF 2025 Final Report, (openbaar document).

Volgens het US Air Force document AF 2025 Final Report,

“biedt de oorlogsvoerder een breed scala aan mogelijke opties om een tegenstander te verslaan of te dwingen”, mogelijkheden die zich volgens het rapport uitstrekken tot het op gang brengen van overstromingen, orkanen, droogtes en aardbevingen:

Weermodificatie wordt een onderdeel van de binnenlandse en internationale veiligheid en kan eenzijdig worden uitgevoerd… Het kan offensieve en defensieve toepassingen hebben en zelfs worden gebruikt voor afschrikkingsdoeleinden. Het vermogen om neerslag, mist en stormen op aarde op te wekken of het weer in de ruimte te wijzigen… en de productie van kunstmatig weer maken alle deel uit van een geïntegreerde reeks [militaire] technologieën.”

Zie de volledige rapporten in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht

 ….Van het verbeteren van vriendschappelijke operaties of het verstoren van die van de vijand via het op kleine schaal aanpassen van natuurlijke weerpatronen tot volledige dominantie van wereldwijde communicatie en controle over de ruimte, biedt weermodificatie de oorlogsvoerder een breed scala aan mogelijke opties om een tegenstander te verslaan of te dwingen. Enkele van de potentiële mogelijkheden die een weermodificatiesysteem kan bieden aan een oorlogvoerende opperbevelhebber (CINC) staan in tabel 1. (nadruk toegevoegd)

Bron: Amerikaanse luchtmacht

Waarom zouden we met het weer willen knoeien? is de ondertitel van hoofdstuk 2 van het rapport.

“Volgens Gordon Sullivan, voormalig stafchef van het leger, “zullen we de vijand dag en nacht en bij elk weertype kunnen zien en hem meedogenloos achterna gaan”. Een wereldwijde, nauwkeurige, real-time, robuuste en systematische mogelijkheid om het weer te wijzigen zou de oorlogvoerende CINC’s een krachtige krachtvermeerderaar bieden om militaire doelen te bereiken. Aangezien het weer in alle mogelijke toekomsten een rol zal spelen, zou een vermogen tot weersverandering universeel toepasbaar zijn en nut hebben in het gehele conflictspectrum. Het vermogen om het weer zelfs op kleine schaal te beïnvloeden zou het kunnen veranderen van een krachtafbreker in een krachtvermeerderaar.”

Onder de titel:

Wat bedoelen we met “Weermodificatie”?

In het rapport staat:

“De term weermodificatie kan voor veel mensen, zowel burgers als militairen, negatieve connotaties hebben. Het is dus belangrijk het toepassingsgebied van dit document te definiëren zodat potentiële critici of voorstanders van verder onderzoek een gemeenschappelijke basis voor discussie hebben.

In de ruimste zin kan weermodificatie worden onderverdeeld in twee grote categorieën: onderdrukking en intensivering van weerpatronen. In extreme gevallen kan het gaan om het creëren van geheel nieuwe weerpatronen, het dempen of beheersen van zware stormen, of zelfs het wijzigen van het wereldklimaat op verstrekkende en/of langdurige schaal. In de zachtste en minst controversiële gevallen kan het gaan om het opwekken of onderdrukken van neerslag, wolken of mist gedurende korte tijd in een klein gebied. Andere toepassingen met een lage intensiteit kunnen bestaan in de wijziging en/of het gebruik van de nabije ruimte als medium om de communicatie te verbeteren, actieve of passieve detectie te verstoren, of voor andere doeleinden. (nadruk toegevoegd)

Het teweegbrengen van stormen:

“Weermodificatietechnologieën zouden technieken kunnen omvatten die de latente warmteafgifte in de atmosfeer vergroten, extra waterdamp leveren voor de ontwikkeling van wolkencellen, en zorgen voor extra verwarming van het oppervlak en de lagere atmosfeer om de instabiliteit van de atmosfeer te vergroten.

Cruciaal voor het succes van elke poging om een stormcel te veroorzaken zijn de reeds bestaande atmosferische omstandigheden op lokaal en regionaal niveau. De atmosfeer moet reeds voorwaardelijk onstabiel zijn en de grootschalige dynamiek moet de ontwikkeling van verticale wolken ondersteunen. De inspanning om het weer te wijzigen is erop gericht extra “voorwaarden” te scheppen die de atmosfeer onstabiel genoeg maken om wolken en uiteindelijk stormcelontwikkeling teweeg te brengen. Het pad van de stormcellen, zodra deze zijn ontwikkeld of versterkt, hangt niet alleen af van de mesoschaaldynamiek van de storm, maar ook van de regionale en synoptische (mondiale) atmosferische windstromingspatronen in het gebied, die momenteel niet door de mens kunnen worden gecontroleerd.”. (blz. 19)

Is de CIA betrokken bij Klimaattechniek?

De betrokkenheid van de CIA bij klimaatveranderingstechnologieën

In juli 2013 meldde MSN news dat de CIA betrokken was bij de financiering van een project van de National Academy of Sciences (NAS) dat zich richtte op geo-engineering en klimaatmanipulatie. Het rapport erkende niet alleen deze technologieën, maar bevestigde ook dat de Amerikaanse inlichtingendienst routinematig betrokken was bij de aanpak van klimaatmanipulatie:

“Het doel van de door de CIA gesteunde NAS-studie is een “technische evaluatie van een beperkt aantal voorgestelde geo-engineeringtechnieken”, aldus de NAS-website. Wetenschappers zullen proberen te bepalen welke geo-engineering technieken haalbaar zijn en proberen de gevolgen en risico’s van elke techniek te evalueren (inclusief “nationale veiligheidsoverwegingen”).” (Zie Slate, juli 2013)

“De CIA helpt het onderzoek te financieren omdat de NAS ook van plan is “de nationale veiligheidsproblemen (die zouden kunnen zijn) gerelateerd aan geoengineering technologieën die ergens in de wereld worden ingezet,” zei Kearney.

In een gemailde verklaring vertelde Christopher White, een woordvoerder van het kantoor van publieke zaken van de CIA, aan MSN: “Bij een onderwerp als klimaatverandering werkt het agentschap samen met wetenschappers om het fenomeen en de implicaties ervan voor de nationale veiligheid beter te begrijpen.” (Slate)

Hoewel de CIA en de NAS er het zwijgen toe doen over wat deze zorgen zouden kunnen zijn, merkt één onderzoeker op, dat geo-engineering het potentieel heeft om het weer opzettelijk te verstoren voor terroristische of militaire doeleinden.

Volgens een verslag uit 2015 in de Independent (screenshot hierboven), waarin een bekende Amerikaanse wetenschapper Alan Robock wordt geciteerd:

“Een vooraanstaande Amerikaanse klimaatwetenschapper heeft gesproken over de angst die hij ervoer toen Amerikaanse inlichtingendiensten hem blijkbaar vroegen naar de mogelijkheid om het weer te bewapenen, nu deze week een belangrijk rapport over geo-engineering wordt gepubliceerd.

Professor Alan Robock verklaarde dat drie jaar geleden twee mannen die beweerden van de CIA te zijn hem hadden opgebeld om te vragen of deskundigen in staat zouden zijn om te zien of vijandige krachten waren begonnen met het manipuleren van het weer in de VS, hoewel hij vermoedde dat het doel van het telefoontje was om uit te zoeken of Amerikaanse krachten zich konden bemoeien met het klimaat van andere landen.”

Bron:

Climate Instability Worldwide: Does the US Military “Own the Weather”? “Weaponizing the Weather” as an Instrument of Modern Warfare?

Plaats een reactie